Video

Samospráva

Starostka

 

Starosta:                        Mgr. Tatiana Belánová

 

         Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 

 

Zástupca starostu:         Miroslav Belán

 

          Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 

Poslanci:                        Miroslav Belán,  

                                       Michal Ďurian,

                                       Marian Lyko,

                                       PaeDR. Ladislav Šmidt

                                       Bc.Vladimíra Šmídtová

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,
 • schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, 
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
 • schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov,
 • rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;

v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta, 

 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, 
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, 
 • uznášať sa na nariadeniach, 
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení, 
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie, 
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, 
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, 
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Marian Lyko

Členovia: Ondrej Fakla, František Paulovský

Komisia pre školstvo a sociálne veci:

Predseda: Bc Vladimíra Šmidtová

Členovia: Ivan Šmidt, Gabriela Štrignerová

Komisia sťažností, ochrany verejného poriadku a spolunažívania:

Predseda: Miroslav Belán

Členovia: Ladislav Rusnák, Arpád Rusnák

Komisia inventarizačná:

Predseda: Michal Ďurian

Členovia: Dana Halánová, Ivana Lyková

Komisia pre kultúru a šport:

Predseda: PaedDr. Miroslav Šmidt

Členovia: Danka Ďurianová, Marian Lyko ml.

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.  Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.  Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

Pracovníčka OcÚ:           Edita Dobšinská

Hl. kontrolór:                    

 

 

přesný čas

Počasie

Počasie Turčok - Svieti.com

TOPlist

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca | Grafika JakubecWEB

Obec Turčok © 2013.Všetky práva vyhradené.